คำนวณภาษีรถยนต์

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู)
ขนาดเครื่องยนต์ = CC     

5 ปีแรก ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10
0 0 0 0 0 0
** เริ่มนับปีที่ 1 จาก ปีที่จดทะเบียน เช่น จดทะเบียนวันที่ 1 ม.ค. 2562 ให้นับ ปี 2562 เป็นปีที่ 1
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ
น้ำหนักรถ =  กก.     
  ค่าภาษี =
น้ำหนักรถ =  กก.     
  ค่าภาษี =
รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์ลากจูง รถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตร
น้ำหนักรถ =  กก.     
  ค่าภาษี =
น้ำหนักรถ =  กก.     
  ค่าภาษี =